Έρευνα, Επιμόρφωση και Εκπαιδευτική Υποστήριξη Ενηλίκων

  • Συμβουλευτική και Φροντιστηριακή Υποστήριξη Φοιτητών
  • Υποδοχή και Υποστήριξη Φοιτητών Ψυχολογίας στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης
  • Εποπτεία Φοιτητών στα πλαίσια της Εκπόνησης Διπλωματικών και Μεταπτυχιακών Εργασιών στους τομείς των Κοινωνικών Επιστημών
  • Διοργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, Συνεδρίων, Ημερίδων και Διαλέξεων
  • Υλοποίηση Μελετών και Ερευνητικών Προγραμμάτων