Διαχείριση Καριέρας

• Επαγγελματικός Προσανατολισμός
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την επιλογή κατεύθυνσης σπουδών
• Ψυχολογική Διαχείριση προβλημάτων σχετικών με την εργασία και την επαγγελματική ζωή
• Επανακαθορισμός επαγγελματικών στόχων